V Adecco Group veríme, že je našou povinnosťou, najmä vzhľadom na COVID-19, uprednostňovať dve veci: zdravie a pohodu našich zamestnancov, spolupracovníkov, klientov a partnerov, a zároveň dodržiavať a podporovať všetky nariadenia vlády, zdravotníckych zariadení a štátnych inštitúcií, ktoré sa snažia zastaviť šírenie vírusu.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli s vami zdieľať aktuálne informácie a postupy:

V akom prípade Vám bude nariadená karanténa?

Fyzické osoby vracajúce sa na Slovensko zo zahraničia sú až do odvolania povinné v  záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami podrobiť sa karanténe po dobu 14 dní. Rovnako môže byť rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva karanténne opatrenie nariadené aj inej osobe podozrivej z nákazy.

V zmysle § 144 Zákonníka práce, ak zamestnancovi nebola prekážka v práci vopred známa, je povinný upovedomiť zamestnávateľa o tejto prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Čo robiť v prípade, že môj zamestnávateľ uzavrie prevádzku?

Ak je zamestnávateľ podnikateľským subjektom, ktorému na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bolo nariadené uzavrieť počas doby trvania mimoriadnej situácie prevádzku (napr. maloobchodná predajňa s nepotravinovým tovarom, bar, kultúrne zariadenie, wellness centrum a pod.) a zamestnávateľ nemá možnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, môže ísť o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku alebo podľa kolektívnej zmluvy.

Ak však zamestnávateľ vymedzí v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa.

Čo v prípade, ak k uzavretiu prevádzky dôjde na základe dobrovoľného rozhodnutia zamestnávateľa?

  • Dovolenka – Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Bez súhlasu zamestnanca nie je prípustné určiť čerpanie dovolenky v predstihu kratšom ako 14 dní.
  • Iná prekážka na strane zamestnanca – Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných dôvodov ako sú uvedené v § 141 ods. 2 Zákonníka práce s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, resp. pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. Uvedené možnosti sa však vzťahujú k dôležitým osobným prekážkam v práci, teda prekážkam na strane zamestnanca, o ktorých nemôže zamestnávateľ rozhodnúť jednostranne.

Môže mi zamestnávateľ dočasne upraviť podmienky práce?

Home office – Zamestnávateľ môže v rámci preventívnych opatrení pristúpiť aj k dočasnej úprave podmienok vykonávania práce zamestnanca, ktorou zníži riziko kontaktu zamestnanca s možným zdrojom nákazy. Odporúčanou úpravou je výkon práce z domu, tzv. home office, ak to druh práce, ktorú zamestnanec podľa pracovnej zmluvy vykonáva, umožňuje. Zákonník práce túto možnosť upravuje v § 52 ods. 5, pričom príležitostnévykonávanie práce z domu alebo jej vykonávanie za mimoriadnych okolností podmieňuje dohodou so zamestnancom. Zamestnávateľ však nemôže jednostranne nariadiť zamestnancovi zmenu dohodnutého miesta výkonu práce.

Deťom uzatvorili školu, náleží mi OČR?

Na základe rozhodnutia Vlády SR bolo s účinnosťou od 16. marca 2020 rozhodnuté aj o uzatvorení všetkých materských, základných a stredných škôl v SR na obdobie 14 dní.Pre rodiča dieťaťa vo veku do 10 rokov, ktorý z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa nemôže v tomto období vykonávať prácu, ide o prekážku v práci na jeho strane, ktorú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení definuje ako ošetrovanie člena rodiny (OČR). Zamestnancovi na základe potvrdenia pediatra vzniká nárok na ošetrovné. Ošetrovné vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu poskytuje Sociálna poisťovňa v zmysle zákona najviac za 10 kalendárnych dní. Zamestnávateľ je povinný túto neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlniť.
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Sociálna poisťovňa vydala oznámenie, že reflektujúc na opatrenia prijaté Krízový štábom SR prizná ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté.

Iná neprítomnosť zamestnanca v práci

V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie môže nastať aj stav, kedy sa zamestnanec podrobí dobrovoľnej karanténe, resp. nebude vykonávať prácu z iného dôvodu spočívajúceho na strane zamestnanca. Nepôjde teda o žiadnu z vyššie uvedených situácií. V takomto prípade je rovnako potrebné riešiť neprítomnosť zamestnanca v práci po dohode so zamestnávateľom iným vhodným zákonným spôsobom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte našich kolegov na pobočke, ktorí sú vám k dispozícii každý pracovný deň a radi vám s otázkami poradia.