Podmienky používania

Posledná aktualizácia: január 2018

 

PREDMET A PRIJATIE

Týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“) sa riadi používanie internetovej stránky www.adecco.sk (vrátane prístupu k nej), ktorú prevádzkuje ADECCO Slovakia, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 077 866, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51396/B, tel.: +421253630223, email: adecco@adecco.sk  (ďalej len „Adecco“ alebo „my“), a to vrátane obsahu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tejto internetovej stránky (ďalej len „Internetová stránka“).

Obsah, ktorý Vám poskytujeme prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „Obsah“) sa môže riadiť zvláštnymi podmienkami (ďalej len „Zvláštne podmienky“), ktoré akceptujete zakaždým, keď k tomuto Obsahu pristúpite. V prípade rozporu alebo nezrovnalosti medzi týmito Podmienkami používania a Zvláštnymi podmienkami majú Zvláštne podmienky pred týmito Podmienkami prednosť. Zakaždým, keď navštívite Internetovú stránku a jej Obsah, akceptujete tieto Podmienky používania i všetky Zvláštne podmienky vzťahujúce sa na Obsah.

Internetová stránka nepredstavuje ani netvrdí, že predstavuje, zdroj poradenstva alebo prostriedok na založenie obchodného vzťahu akéhokoľvek druhu medzi Vami a nami.

Prístup k Internetovej stránke je povolený na dočasnej báze. Vyhradzujeme si právo Obsah, ktorý poskytujeme na Internetovej stránke, odstrániť alebo zmeniť bez upozornenia. Občas môžeme prístup k niektorým častiam Internetovej stránky alebo k celej Internetovej stránke obmedziť.

Nie sme povinní Internetovú stránku sprístupňovať a nenesieme zodpovednosť, ak je Internetová stránka z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek alebo na ktorúkoľvek dobu neprístupná, úplne či čiastočne.

POUŽÍVANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

Potvrdzujete a dobrovoľne a výslovne súhlasíte, že používate Internetovú stránku na Vašu jedinú a výlučnú zodpovednosť.

Zodpovedáte za všetky opatrenia nutné k tomu, aby ste mali prístup k Internetovej stránke. Rovnako musíte zaistiť, aby všetky osoby, ktoré navštívia Internetovú stránku prostredníctvom Vášho pripojenia na internet, tieto Podmienky používania a všetky platné Zvláštne podmienky poznali a aby ich dodržiavali.

Ak si zvolíte alebo ak vám je pridelený používateľský identifikačný kód, heslo alebo akákoľvek iná informácia ako súčasť nášho bezpečnostného postupu, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich poskytnúť žiadnej tretej osobe. Máme právo používateľský identifikačný kód alebo heslo kedykoľvek zablokovať, pokiaľ ste ho zvolili alebo pokiaľ Vám bolo nami pridelené, ak ste podľa nášho názoru nedodržali akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania.

Návštevou Internetovej stránky súhlasíte, že neučiníte nič, čo by mohlo poškodiť náš imidž, záujmy či práva alebo imidž, záujmy či práva našich pridružených spoločností (ďalej len „Spoločnosti z Adecco Group“) alebo čo by mohlo Internetovú stránku poškodiť, učiniť ju nepoužiteľnou alebo ju preťažiť alebo čo by akýmkoľvek spôsobom mohlo zabrániť bežnému používaniu Internetovej stránky inými návštevníkmi.

Realizujeme vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú primerané na to, aby sme odhalili existenciu vírusov. Musíte však vziať na vedomie, že existujúce bezpečnostné opatrenia pre počítačové systémy na internete nie sú úplne dôveryhodné a že teda nemôžeme zaručiť neexistenciu vírusov či iných prvkov, ktoré môžu zmeniť Vaše počítačové systémy (hardvér a softvér) alebo Vaše dáta a súbory obsiahnuté  vo Vašich systémoch.

 

OBSAH

Nie sme povinní kontrolovať správnosť Obsahu a neručíme za užitočnosť, presnosť, úplnosť alebo relevantnosť Obsahu a/alebo za jeho aktuálnosť. Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za chyby či opomenutia týkajúce sa Obsahu a Internetovej stránky, okrem toho, keď taká zodpovednosť vznikne z nášho podvodného konania alebo podvodného skreslenia alebo z akéhokoľvek úmrtia či úrazu spôsobeného našou nedbalosťou.

Zahrnutie Obsahu do Internetovej stránky v žiadnom prípade neznamená poskytnutie služieb dočasného pridelenia zamestnancov alebo akýkoľvek iný druh služieb. Adecco a Spoločnosti z Adecco Group výslovne vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za Vaše rozhodnutia učinené na základe Obsahu.

ŽIADNA PONUKA ANI ZÍSKAVANIE KLIENTOV

Informácie poskytnuté na Internetovej stránke nepredstavujú ponuku či výzvu na kúpu alebo zbavenie  sa cenných papierov Adecco alebo
na obchodovanie či akékoľvek transakcie s cennými papiermi Adecco. Investori nesmú na tieto informácie pri svojom investičnom rozhodovaní spoliehať.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetok Obsah na Internetovej stránke buď vlastníme alebo nám na jeho používanie bola poskytnutá licencia. Všetko, čo vidíte alebo čítate
na Internetovej stránke (ako napr. obrázky, fotografie, ilustrácie, texty videoklipy a iné materiály) je celosvetovo chránené autorským právom, právom k dizajnu, ochrannou známkou a inými právami duševného vlastníctva. Musíte vždy rešpektovať všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa Internetovej stránky a Obsahu, ktoré vlastníme my, ktorákoľvek zo Spoločností z Adecco Group alebo tretia osoba. Obsah nesmiete získať ani sa nesmiete pokúsiť o jeho získanie inými prostriedkami či postupmi, než tými, ktoré Vám umožňuje Internetová stránka.

V žiadnom prípade Vám tieto Podmienky používania alebo to, že používate Internetovú stránku, neudeľuje žiadne práva duševného vlastníctva k Internetovej stránke alebo k Obsahu okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach alebo v akýchkoľvek Zvláštnych podmienkach. Je preto výslovne zakázané, aby ste robili akúkoľvek reprodukciu, transformáciu, šírenie alebo verejné oznámenie akýchkoľvek častí Internetovej stránky alebo Obsahu, či dali k dispozícii, robili výňatky, znovu používali, posielali ďalej alebo akýmkoľvek iným spôsobom používali akýmikoľvek prostriedkami či postupmi akékoľvek časti Internetovej stránky alebo Obsahu, s výnimkou toho, čo povoľujú tieto Podmienky používania alebo príslušné Zvláštne podmienky alebo pokiaľ Vám to umožňuje platný zákon alebo pokiaľ držiteľ príslušných práv poskytol výslovné povolenie.

ODKAZY

Na Internetovej stránke môžu byť uvedené odkazy na iné internetové stránky prevádzkované tretími osobami, ktoré s nami nie sú spriaznené. Uvedenie akéhokoľvek odkazu na stránky takej tretej osoby neznamená, že sme tieto stránky schválili a neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadnu internetovú stránku tretej osoby, ktorá obsahuje odkaz na túto Internetovú stránku alebo na ktorú obsahuje odkaz táto Internetová stránka. Nepreskúmali sme všetky internetové stránky, ktoré obsahujú odkaz na Internetovú stránku a nezodpovedáme za obsah alebo správnosť akýchkoľvek stránok mimo Internetovú stránku alebo akékoľvek iné stránky, ktoré obsahujú odkaz na Internetovú stránku. Použitie akéhokoľvek odkazu na inú stránku mimo Internetovú stránku alebo na stránku tretej osoby je na Vaše vlastné riziko.

Odkaz na Internetovú stránku môže byť umiestnený na internetovú stránku tretej osoby iba na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

NEEXISTENCIA ZÁRUK, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že Internetová stránka a/alebo Obsah sú správne, úplné, bezchybné či spoľahlivé alebo že používanie Internetovej stránky a/alebo Obsahu neporušuje práva tretích osôb. Nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že funkčné aspekty Internetovej stránky a/alebo Obsahu budú bezchybné alebo že servery, ktoré ich sprístupňujú, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé prvky. Používanie Internetovej stránky a/alebo Obsahu je na Vaše riziko a všetko, čo je na Internetovej stránke, je vám poskytované na báze „AKO STOJÍ A LEŽÍ“, „AKO JE K DISPOZÍCII“, A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, EXPLICITNEJ ANI IMPLICITNEJ.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

DODATKY

Tieto Podmienky používania možno priebežne meniť a Vaše používanie tejto Internetovej stránky sa riadi podmienkami platnými v danej dobe zakaždým, keď Internetovú stránku a jej Obsah navštívite. Tieto Podmienky používania prosím pravidelne prezerajte, aby ste s nimi boli riadne oboznámení.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto Podmienok používania sú vítané a adresujte ich prosím na telefónne číslo +421 2 5363 0223 alebo na adecco@adecco.sk.