Podmienky používania

Posledná aktualizácia január 2018

 

PREDMET A PRIJATIE

Týmito podmienkami používania (ďalej len „podmienky používania“) sa riadi používanie webovej stránky www.adecco.sk (vrátane prístupu k nej), ktorú prevádzkuje Adecco Slovakia, s .r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 077 866, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51396/B, tel.: +421253630223, e-mail: adecco@adecco.sk  (ďalej len „Adecco“ alebo „my“), a to vrátane obsahu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tejto webovej stránky (ďalej len „webová stránka“).

Obsah, ktorý vám poskytujeme prostredníctvom webovej stránky (ďalej len „obsah“), sa môže riadiť osobitnými podmienkami (ďalej len „osobitné podmienky“), ktoré akceptujete zakaždým, keď k tomuto obsahu pristúpite. V prípade rozporu alebo nezrovnalosti medzi týmito podmienkami používania a osobitnými podmienkami majú osobitné podmienky pred týmito podmienkami prednosť. Zakaždým, keď navštívite webovú stránku a jej obsah, akceptujete tieto podmienky používania i všetky osobitné podmienky vzťahujúce sa na obsah.

Webová stránka nepredstavuje ani netvrdí, že predstavuje, zdroj poradenstva alebo prostriedok na založenie obchodného vzťahu akéhokoľvek druhu medzi vami a nami.

Prístup k webovej stránke je povolený na dočasnej báze. Vyhradzujeme si právo obsah, ktorý poskytujeme na webovej stránke, odstrániť alebo zmeniť bez upozornenia. Občas môžeme prístup k niektorým častiam stránky alebo k celej webovej stránke obmedziť.

Nie sme povinní webovú stránku sprístupňovať a nenesieme zodpovednosť, ak je stránka z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek alebo na akýkoľvek čas neprístupná úplne či čiastočne.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Potvrdzujete a dobrovoľne a výslovne súhlasíte, že používate webovú stránku na vašu jedinú a výlučnú zodpovednosť.

Zodpovedáte za všetky opatrenia nutné na to, aby ste mali prístup k webovej stránke. Rovnako musíte zaistiť, aby všetky osoby, ktoré navštívia webovú stránku prostredníctvom vášho pripojenia na internet, tieto podmienky používania a všetky platné osobitné podmienky poznali a aby ich dodržiavali.

Ak si zvolíte alebo ak vám je pridelený používateľský identifikačný kód, heslo alebo akákoľvek iná informácia ako súčasť nášho bezpečnostného postupu, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich poskytnúť žiadnej tretej strane. Máme právo používateľský identifikačný kód alebo heslo kedykoľvek zablokovať, ak ste sa preň rozhodli alebo vám bolo nami pridelené, v prípade, že ste podľa nášho názoru nedodržali akékoľvek ustanovenia týchto podmienok používania.

Návštevou webovej stránky súhlasíte, že neučiníte nič, čo by mohlo poškodiť náš imidž, záujmy či práva alebo imidž, záujmy či práva našich pridružených spoločností (ďalej len spoločnosti Adecco Group) alebo čo by mohlo webovú stránku poškodiť, učiniť ju nepoužiteľnou alebo ju preťažiť alebo čo by akýmkoľvek spôsobom mohlo zabrániť bežnému používaniu stránky inými návštevníkmi.

Realizujeme vhodné bezpečnostné opatrenia primerané na to, aby sme odhalili existenciu vírusov. Musíte však vziať na vedomie, že existujúce bezpečnostné opatrenia pre počítačové systémy na internete nie sú úplne dôveryhodné a že teda nemôžeme zaručiť neexistenciu vírusov či iných prvkov, ktoré môžu zmeniť vaše počítačové systémy (hardvér a softvér) alebo vaše dáta a súbory obsiahnuté  vo vašich systémoch.

OBSAH

Nie sme povinní kontrolovať správnosť obsahu a neručíme za užitočnosť, presnosť, úplnosť alebo relevantnosť obsahu a/alebo za jeho aktuálnosť. Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za chyby či opomenutia týkajúce sa obsahu a webovej stránky, vynímajúc, keď taká zodpovednosť vznikne z nášho podvodného konania alebo podvodného skreslenia alebo z akéhokoľvek úmrtia či úrazu spôsobeného našou nedbalosťou.

Zahrnutie obsahu do webovej stránky v žiadnom prípade neznamená poskytnutie služieb dočasného pridelenia zamestnancov alebo akýkoľvek iný druh služieb. Adecco a spoločnosti Adecco Group výslovne vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za vaše rozhodnutia na základe obsahu.

ŽIADNA PONUKA ANI ZÍSKAVANIE KLIENTOV

Informácie poskytnuté na webovej stránke nepredstavujú ponuku či výzvu na kúpu alebo predaj cenných papierov Adecco alebo na obchodovanie či akékoľvek transakcie s cennými papiermi Adecco. Investori sa nesmú na tieto informácie pri svojom investičnom rozhodovaní spoliehať.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetok obsah na webovej stránke buď vlastníme, alebo nám bola na jeho používanie poskytnutá licencia. Všetko, čo vidíte alebo čítate na stránke (ako napr. obrázky, fotografie, ilustrácie, texty, videoklipy a iné materiály), je celosvetovo chránené autorským právom, právom na dizajn, ochrannou známkou a inými právami duševného vlastníctva. Musíte vždy rešpektovať všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa webovej stránky a obsahu, ktoré vlastníme my, ktorákoľvek zo spoločností Adecco Group alebo tretia strana. Obsah nesmiete získavať ani sa nesmiete pokúsiť o jeho získanie inými prostriedkami či postupmi než tými, ktoré vám umožňuje webová stránka.

V žiadnom prípade vám tieto podmienky používania alebo to, že používate webovú stránku, neudeľujú  žiadne práva duševného vlastníctva k  stránke alebo k obsahu okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach alebo v akýchkoľvek osobitných podmienkach. Je preto výslovne zakázané, aby ste robili akúkoľvek reprodukciu, transformáciu, šírenie alebo verejné oznámenie akýchkoľvek častí webovej stránky alebo obsahu či dali k dispozícii, robili výňatky, znovu používali, posielali ďalej alebo akýmkoľvek iným spôsobom používali akýmikoľvek prostriedkami či postupmi akékoľvek časti webovej stránky alebo obsahu s výnimkou toho, čo povoľujú tieto podmienky používania alebo príslušné osobitné podmienky, alebo ak vám to umožňuje platný zákon, alebo ak držiteľ príslušných práv poskytol výslovné povolenie.

ODKAZY

Na webovej stránke môžu byť uvedené odkazy na iné webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré s nami nie sú spriaznené. Uvedenie akéhokoľvek odkazu na stránky takej tretej strany neznamená, že sme tieto stránky schválili, a neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadnu webovú stránku tretej strany, ktorá obsahuje odkaz na túto webovú stránku alebo na ktorú obsahuje odkaz táto webová stránka. Nepreskúmali sme všetky webové stránky, ktoré obsahujú odkaz na webovú stránku, a nezodpovedáme za obsah alebo správnosť akýchkoľvek stránok mimo webovej stránky alebo akýchkoľvek iných stránok, ktoré obsahujú odkaz na webovú stránku. Použitie akéhokoľvek odkazu na inú stránku mimo webovej stránky alebo na stránku tretej strany je na vaše vlastné riziko.

Odkaz na webovú stránku môže byť umiestnený na webovú stránku tretej strany iba na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

NEEXISTENCIA ZÁRUK, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že webová stránka a/alebo obsah sú správne, úplné, bezchybné či spoľahlivé alebo že používanie webovej stránky a/alebo obsahu neporušuje práva tretích osôb. Nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že funkčné aspekty webovej stránky a/alebo obsahu budú bezchybné alebo že servery, ktoré ich sprístupňujú, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé prvky. Používanie webovej stránky a/alebo obsahu je na vaše riziko a všetko, čo je na webovej stránke, je vám poskytované AKO STOJÍ A LEŽÍ, AKO JE K DISPOZÍCII, A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, EXPLICITNEJ ANI IMPLICITNEJ.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

DODATKY

Tieto podmienky používania možno priebežne meniť a vaše používanie tejto webovej stránky sa riadi podmienkami platnými v danej dobe zakaždým, keď webovú stránku a jej obsah navštívite. Tieto podmienky používania si, prosím, pravidelne prezerajte, aby ste s nimi boli riadne oboznámení.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto podmienok používania sú vítané a adresujte ich, prosím, na telefónne číslo +421 2 5363 0223 alebo na adecco@adecco.sk.