späť na zoznam

Odborné vzdelávanie? Môže byť príťažlivé.

November 2016: Európski lídri a obyvatelia bijú na poplach: chýbajú strojári, kúrenári, inštalatéri, elektrikári, pekári, kuchári, ekonómky, a tak by sme mohli pokračovať ďalej. A úrady práce sú preplnené. Pritom kvalifikovaní, odborne vzdelaní ľudia sú kľúčom k udržateľnosti ekonomického rastu, odborné vzdelanie garantuje zamestnateľnosť. Európska komisia prichádza s globálnymi iniciatívami, ako podporiť a ukázať hodnotu odborného vzdelania.

Objav svoj talent!

Počas týždňa 5.-12. decembra bude prvý ročník Európskeho týždňa odborných zručností. Už v súčasnosti sa realizujú v krajinách EU aktivity v spolupráci škôl a súkromného sektora, s ťažiskom na lokálne iniciatívy a nápady. Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných desať aktivít na báze dobrovoľnosti, pričom gestorom kvality projektu je Európska komisia, ktorá aktivity overuje a prideľuje im miesto na ineraktívnej mape.

Oficiálny slogan Európskeho týždňa odborných zručností znie Objav svoj talent!. Práve rozvoj a podpora talentu mladých ľudí je jedným z hlavných cieľov projektu. „Pre celý svet sa talent stáva základnou jednotkou konkurencieschopnosti,“ hovorí Katarína Barabasová, Náborový pracovník, Adecco Slovakia. „Sú to práve talenty – nie obchod, ani kapitál – ktoré dnes považujeme za najsilnejší faktor pre transformovanie ekonomiky.“

Lektori Adecco na seminároch v školách hovoria so študentmi o súčasnej ekonomickej situácií v krajine a vysvetľujú jej vplyv na regionálny trh práce. Je dôležité, aby si mladí ľudia uvedomili, že štúdiom špecifických odborov zvyšujú svoje šance uplatniť sa a nájsť kvalitné zamestnanie. „Študentom radíme, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, napísať si životopis či reagovať na pracovné ponuky,“ Kristína Maslaňáková, Náborový pracovník, Adecco Slovakia.

Prvý seminár v rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností sa konal 9. novembra na Strednej odbornej škole vo Veľkom Krtíši. „Niektorí študenti doteraz nemali možnosť spoznať prácu agentúry, a pochopiť výhody, ktoré im tento servis prináša. Teraz to mohli vidieť a počuť na príkladoch z praxe, ktoré lektori rozprávali. Mnohí zistili napríklad to, že je vhodné z každej mimoškolskej aktivity získať potvrdenie o práci od zamestnávateľa, čím si zvyšujú svoju prax, ktorú preukážu aj v životopisoch. Do projektu sa radi zapojíme aj v budúcom roku,“ hovorí Mgr. Helena Kušíková, Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš.

Personálna agentúra Adecco publikovala už tretíkrát medzinárodnú štúdiu Globálny index konkurencieschopnosti talentov. Štúdia hodnotí 109 krajín podľa ich schopnosti vyprodukovať, prilákať a najmä udržať si nadaných ľudí. Slovensko obsadilo 27. priečku a vo všeobecnosti v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ mierne zaostáva. Výborné 2. miesto sme však obsadili práve v kategórii odbornej prípravy.

Viac informácií a mapa slovenských podujatí: Európsky týždeň odborných zručností.