Prehlásenie

Právne prehlásenie

Informácie na týchto stránkach, ak nejde o historické údaje, môžu obsahovať odhady a stanoviská týkajúce sa budúcich udalostí alebo finančného výkonu spoločnosti. Takéto údaje závisia od neistých okolností a môžu sa líšiť od skutočnosti, ktorá nastane. Na získanie bližších údajov o akciách the Adecco Group odkazujeme na dokumenty predkladané spoločnosťou Švajčiarskej burze cenných papierov a Komisii pre cenné papiere USA.

ADECCO Slovakia, s.r.o. usiluje o poskytovanie presných a aktuálnych informácií na týchto stránkach, ale nezodpovedá za dôsledky nepresných, neúplných a neaktuálnych informácií uvedených na týchto stránkach rovnako ako výslovne nezodpovedá za prípadné chyby a nedostatky v ich obsahu. Informácie uverejnené na týchto stránkach nie sú odporučením, ponukou, výzvou ani návrhom k predaju či kúpe akcií the Adecco Group.

Tieto stránky môžu odkazovať na stránky tretích osôb. Spoločnosť nepreskúmava dokumenty a informácie uverejnené na týchto webových stránkach tretích osôb a nezodpovedá za ich obsah. Náš odkaz na webové stránky tretích osôb sa nedá interpretovať ako propagácia či odporučenie služieb alebo výrobkov tretích osôb.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ADECCO Slovakia, s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie. Ku kvalitnej realizácii ponuky našich služieb je však potrebné poznať niektoré osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

Zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame iba osobné údaje osôb, ktoré potrebujeme za účelom naplnenia našich služieb. Tieto dáta sú prísne chránené proti zneužitiu. Postupujeme v súlade so zákonom č. 122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znalosť požadovaných osobných údajov je nevyhnutná i pre poskytovanie našich služieb na potrebnej úrovni.

ADECCO Slovakia, s.r.o. je spoločnosť, ktorá má riadne ohlásenú zodpovednú osobu na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Pri sprostredkovaní zamestnania je nutná registrácia kandidáta o zamestnanie. Pri registrácii sa, prosím, oboznámte dôkladne s všeobecnými podmienkami.

Adecco používa Vaše osobné údaje na tieto účely:

- aby Vám vo Vašom záujme poskytlo požadovanú službu na najlepšej možnej úrovni

- aby Vás mohlo identifikovať

- aby s Vami mohlo podľa potreby komunikovať

- aby ich mohlo štatisticky spracovať

Poskytnutím údajov súhlasíte s zhromažďovaním a spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zamestnania a sprostredkovania zamestnania.

Naša databáza je prísne chránená pred zneužitím. Vaše osobné dáta sú dôverné. ADECCO Slovakia, s.r.o. neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného účelu.


Tretím osobám alebo verejnosti môže byť poskytovaná iba súhrnná štatistická informácia. Táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by viedla k identifikácii niektorého z kandidátov.

Samozrejme, pokiaľ si to budete výslovne priať, tak budú na Vaše prianie zlikvidované Vaše osobné dáta a údaje z našej databázy.

Prípadné zmeny vo firemnej politike ochrany osobných údajov zverejníme na týchto stránkach, ak si to nevyžaduje zákon inak.

Oznámenie a poučenie týkajúce sa spracovania osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov – registračný formulár

podľa zákona č. 122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znp. (ďalej len „zákon“)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevádzkovateľ informačného systému – ADECCO Slovakia, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO : 44 077 866 (ďalej len prevádzkovateľ IS“ alebo „ADECCO“) vykonávajúci na území SR sprostredkovanie zamestnania za úhradu a činnosť agentúry dočasného zamestnávania v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, týmto informuje, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, právny základ získania osobných údajov je zavedenie predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytované v rozsahu súhlasu dotknutej osoby, ktoré nasleduje po Oznámení a Poučení.

Uvedenie tretích strán:

V rámci vykonávania činnosti sprostredkovania zamestnania je predpoklad, že osobné údaje dotknutej osoby budú za účelom sprostredkovania vhodného zamestnania (nájdenia vhodného pracovného miesta) poskytované vhodným potencionálnym zamestnávateľom, vopred bližšie neurčeným, ktorí majú záujem uzavrieť pracovnoprávny vzťah so zamestnancom, pričom by dotknutá osoba ako zamestnanec/zamestnankyňa prichádzal/la s prihliadnutím na podmienky zamestnania do úvahy. V prípade, že potencionálny zamestnávateľ prejaví záujem o dotknutú osobu, budú dotknutej osobe uvedené bližšie údaje týkajúce sa zamestnávateľa.

Súčasne podľa § 28 písm. b) zákona o službách zamestnanosti je prevádzkovateľ IS povinný oznamovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu.

Osobné údaje dotknutej osoby budú taktiež vložené do špeciálnej systémovej aplikácie (počítačového programu) Adeccoweb, do ktorého budú mať prístup zamestnanci ADECCO Slovakia, s.r.o. vykonávajúci pre zamestnávateľa činnosti, ktoré sú predmetom jeho podnikania a v určitom obmedzenom rozsahu budú mať prístup k týmto údajom i tretie osoby – zamestnávatelia – hľadajúci vhodných zamestnancov. Za účelom identifikácie a odlíšenia dotknutej osoby od inej dotknutej osoby s prípadne zhodným menom môže byť zabezpečená identifikácia vhodným identifikátorom a to napríklad dátumom narodenia alebo rodného čísla, aby nedošlo k zámene dotknutých osôb.

Účel spracovania a trvanie spracovania OÚ

Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté jednému alebo viacerým vhodným potenciálny zamestnávateľom, ktorí majú záujem uzavrieť pracovnoprávny vzťah so zamestnancom, pričom by ako zamestnanec/zamestnankyňa prichádzal/la do úvahy dotknutá osoba.

Účel spracovania OÚ trvá odo dňa ich poskytnutia až do dňa splnenia požadovanej činnosti (po uplynutí určenej doby po dni skutočného sprostredkovania zamestnania) resp. do dňa likvidácie OÚ na základe požiadavky dotknutej osoby alebo z rozhodnutia ADECCO, po splnení dohodnutých alebo zákonom určených podmienok.

Práva dotknutej osoby

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v IS v rozsahu podľa § 15 ods. 1, písm. a) až e) druhý až šiesty bod.

c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať

a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokuje a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa §29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie , ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby , alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa riadi § 31, z.č. 122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znp.

Prevádzkovateľ IS podľa možností bezodkladne najneskôr v lehote 30 dní odo dňa obdržania písomnej požiadavky dotknutej osoby uskutoční požadovanú operáciu a informuje dotknutú osobu.

Likvidácia osobných údajov

Prevádzkovateľ IS zlikviduje všetky osobné údaje dotknutej osoby

- pokiaľ bol naplnený účel spracovania OÚ, t.j. došlo k sprostredkovaniu zamestnania a uplynula „garančná doba“ dohodnutá medzi ADECCO a zamestnávateľom alebo uplynula skúšobná doba dotknutej osoby prijatej do zamestnania

- na základe písomnej požiadavky dotknutej osoby

- v prípade, že ADECCO zistí, že údaje dotknutej osoby nie sú správne, úplné a aktualizované a nie je možné vykonať ich opravu

- uplynutím doby piatich rokov, počas ktorých nedošlo k naplneniu účelu spracovania OÚ

- v prípade, že ADECCO počas dvoch rokov nebude mať žiaden kontakt s dotknutou osobou a na základe požiadavky (napr. e-mailovej) neobdrží žiadnu odpoveď

Pokiaľ dotknutá osoba požiadala sama o zavedenie svojich údajov do informačného systému aj na iné, vhodné a zodpovedajúce pracovné pozície, účel spracovania trvá až dovtedy, pokiaľ sama nepožiada o likvidáciu OÚ, najneskôr uplynutím piatich rokov.

Likvidácia OÚ je dotknutej osobe oznámená na jej poslednú známu e-mailovú adresu a ak nemá žiadnu, písomne na poslednú známu adresu bydliska.

Správnosť a úplnosť údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľov IS len správne, úplné a aktuálne osobné údaje a tieto svoje osobné údaje vždy po každej zmene aktualizovať a oznámiť prevádzkovateľovi IS akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. ADECCO môže písomne vždy aspoň jedenkrát za kalendárny polrok požiadať dotknutú osobu o informáciu, či poskytnuté osobné údaje sú úplné, správne a aktuálne. Pokiaľ dotknutá osoba neodpovie platí, že poskytnuté osobné údaje sú úplné, správne a aktuálne. Pokiaľ však ADECCO zistí, že OÚ nespĺňajú uvedené podmienky a nemôže vykonať nápravu, OÚ dotknutej osoby zlikviduje.

Vyhlásenie dotknutej osoby:

Ja, …………………………………………… (meno, priezvisko)

nar. : ……………………, r.č. : ……………………

bytom : ……………………………………………………………,

týmto prehlasujem, že som sa oboznámil/a s vyššie uvedenými podmienkami spracovania osobných údajov prevádzkovateľom IS a súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami v celom rozsahu a bez výhrad.

Súčasne na základe poučenia o dobrovoľnom poskytnutí mojich osobných údajov, týmto na základe vlastného rozhodnutia a dobrovoľne, poskytujem prevádzkovateľovi informačného systému na účely registrácie mojich údajov za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov, svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním v rozsahu:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, kontaktná adresa, telefonické, e-mail spojenie, štátna príslušnosť, bankové spojenie (len u registrácie brigádnika)

- údaje o vedomostiach a zručnostiach, dosiahnutom vzdelaní, kvalifikácii, kategórií hľadaného pracovného miesta

- údaje o priebehu zamestnaní (prípadných stážach)

- údaje o doterajších a očakávaných platových podmienkach, schopnosti vykonávať zamestnanie, termíne možného nástupu

- iné údaje a podklady, súvisiace s účelom spracovania – zavedenia predzmluvných vzťahov a vykonanie činnosti sprostredkovania zamestnania, t.j. hľadanie vhodného pracovného miesta u potencionálnych zamestnancov

- ďalšie mnou poskytnuté osobné a citlivé údaje – ako sú fotografie pasového formátu, kópie dokladu o poslednom dosiahnutom vzdelaní (prípadne certifikáty).

Súčasne súhlasím s tým, že moje údaje budú vložené do špeciálnej systémovej aplikácie (počítačového programu) Adeccoweb. Pri prístupe na Adeccoweb zahraničným spoločnosťami, ktoré sú členmi skupiny ADECCO (majetkové alebo personálne prepojenie v rámci holdingu Adecco) v prípade hľadania zamestnania mimo územia SR, súhlasím s oboznámením sa týchto osôb so všetkými mojimi osobnými údajmi, ktoré som poskytol ADECCO Slovakia, s.r.o. .

Súčasne súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli zavedené do informačného systému aj na iné, vhodné a zodpovedajúce pracovné pozície aj v prípade, že mi už bolo sprostredkované vhodné zamestnanie a teda účel spracovania trvá až dovtedy, pokiaľ písomne nepožiadam o likvidáciu OÚ, najneskôr uplynutím piatich rokov.

Rovnako vyhlasujem, že všetky poskytnuté OÚ sú správne, úplné a aktuálne. Zaväzujem sa, že moje poskytnuté osobné údaje vždy po každej zmene budem aktualizovať a oznámim prevádzkovateľovi IS akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. Pokiaľ k žiadnej zmene nedôjde, súhlasím so znením údajov tak, ako boli mnou poskytnuté a to i bez písomného potvrdenia na základe požiadavky ADECCO.

V prípade, že sa zúčastním pohovoru súhlasím s tým, že výsledky pohovoru, poznámky osoby vykonávajúcej pohovor a pod. budú zachytené v systéme informácií Adeccoweb za účelom prezentácie mojej osoby tretím osobám na získanie vhodného zamestnania. Tiež vyslovujem súhlas s tým, že v uvedenom období a za uvedeným účelom odovzdá ADECCO Slovakia, s.r.o. vhodnému potenciálnemu zamestnávateľovi mnou vypracovaný priložený životopis a ďalšie súvisiace doklady, informácie a skutočnosti.

Dňa:……………………………… Podpis:…………………………………….